Szkolny Związek Sportowy

Twoja organizacja!

Jaki sportowy talent znajdziemy w Twojej szkole? Program Sportowe Talenty od 1 września rusza w szkołach całej Polski.

Z początkiem roku szkolnego 2023/24 rusza program Sportowe Talenty, realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Do podstawy programowej zostają wprowadzone testy sprawnościowe dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Program Sportowe Talenty uzupełnia podstawę programową o cztery dodatkowe testy sprawnościowe, wykonywane podczas lekcji wychowania fizycznego.

Chcemy zbadać podstawowe kompetencje sportowe uczniów, a więc szybkość, wytrzymałość, skoczność i siłę. Dzięki uzyskanym rezultatom będziemy w stanie systemowo wyszukać utalentowane jednostki z każdego objętego programem rocznika, a z czasem sprawdzić, jak przebiega ich rozwój fizyczny. Cieszę się, że edycja pilotażowa przebiegła pomyślnie i teraz program wprowadzamy do wszystkich szkół w Polsce

 – mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Uzupełniona podstawa programowa

Obowiązkowe testy będą obejmować uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Warto przy tym podkreślić, że wyniki przeprowadzonych raz w roku testów nie będą miały wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne.

Główne założenia programu

Uzyskanie kompleksowej diagnozy kondycji fizycznej polskich dzieci i młodzieży – to główny cel projektu edukacyjno-sportowego Sportowe Talenty. Dodatkowo odkrywanie wśród uczniów sportowych talentów, zachęcanie ich do podejmowania różnorodnej aktywności fizycznej oraz promocja sportu wśród dzieci i młodzieży.

Wśród czterech testów, które będą przeprowadzane wśród uczniów znalazły się skok w dal z miejsca – mierzący skoczność i siłę. Beep test, czyli 20-metrowy bieg wahadłowy służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych. Trzecim testem jest wahadłowy bieg po kopercie 10 x 5 m, badający zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjne ucznia. Sprawdzian kończy się popularną „deską”, znaną również jako plank, wskazująca na zdolności siłowo-wytrzymałościowe. Wyniki przeprowadzanych testów sprawnościowych nie będą mieć wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne.

Program Sportowe Talenty zawiera w sobie również bardzo ważny wymiar prozdrowotny i diagnostyczny. Dzięki wynikom sprawnościowym uzyskanym podczas testów dzieci i młodzieży, możliwa będzie identyfikacja problemu i reakcji na niepokojące zjawiska. Celem Programu jest również zaszczepianie pasji do sportu wśród uczniów oraz uświadamianie , że aktywność fizyczna jest ważnym elementem dbałości o zdrowie.

Zainteresowani nauczyciele będą mogli skorzystać z aż 67 dodatkowych testów wydolnościowych, sprawnościowych, lekkoatletycznych i pływackich dostępnych na platformie sportowetalenty.gov.pl. Jak wynika ze statystyk pilotażu, nauczyciele chętnie testowali m.in. szybkość uczniów podczas biegów na 30 i 60 metrów, przewrót w przód, czy rzut piłeczką palantową.

Docelowo zanonimizowane wyniki testów będą udostępniane związkom i klubom sportowym, które – za pośrednictwem szkoły – będą mogły kontaktować się z rodzicami, aby zaproponować im dalszy sportowy rozwój ich dziecka. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyrównane zostaną szanse uczniów z mniejszych ośrodków, którym jest ciężej pojechać na testy lub nabory do klubów sportowych.

Dane uczniów są bezpieczne

Warto podkreślić, że dane uczniów objętych programem Sportowe Talenty są w pełni bezpieczne.  Klubom i związkom sportowym nie będą udostępniane żadne informacje pozwalające na identyfikację ucznia. Otrzymają one jedynie dostęp do wyników sportowych, wieku, płci, wagi, wzrostu oraz informację o gminie, na terenie której uczeń uzyskał wynik z testów sprawnościowych. Zainteresowany danym wynikiem klub będzie mógł zostawić swoje dane kontaktowe w systemie „Sportowe Talenty”, a wówczas zgłoszenie zostanie przekazane do szkoły danego ucznia, która poinformuje o zainteresowaniu rodziców lub opiekunów. To rodzic, opiekun lub pełnoletni uczeń będą decydować czy skorzystają z oferty klubu czy polskiego związku sportowego.

Mierzenie i ważenie nie odbędzie się w obecności innych dzieci

Raz w ciągu roku uczniowie, bądź rodzice niepełnoletnich uczniów, sami przekażą szkole dane o wadze i wzroście ucznia. Dostarczą je w formie elektronicznej (chyba, że szkoła określi inny sposób ich przekazania).

Wpisywanie danych do systemu

Dużym ułatwieniem dla nauczycieli będzie również połączenie platformy programu z Systemem Informacji Oświatowej, dzięki któremu listy uczniów będą pobierane automatycznie.

Projekt Sportowe Talenty realizowany jest przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Zakres działań obejmuje przede wszystkim stworzenie procedur i instrukcji dla dyrektorów szkół, administratorów szkół, nauczycieli wprowadzających dane, administratorów związkowych oraz klubów i indywidualnych użytkowników.

Po raz pierwszy szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogóle w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, będą musiały złożyć wnioski o dostęp do ewidencji Sportowe Talenty nie później niż na miesiąc przed terminem prowadzenia testów sprawnościowych, czyli do końca stycznia 2024 r.

Strona Programu Sportowe Talenty: https://sportowetalenty.gov.pl/

źródło: MSiT

Partnerzy

Skip to content