Szkolny Związek Sportowy

Twoja organizacja!

Info o działalności

Szkolny Związek Sportowy jest najliczniejszą ogólnopolską organizacją pozarządową działającą wśród dzieci i młodzieży szkolnej w szeroko rozumianym zakresie edukacji prozdrowotnej, wychowania fizycznego i sportu.
Program SZS uwzględniający aspekty sportowe, prozdrowotne, kulturowe i wychowawcze cieszy się uznaniem władz państwowych i samorządowych oraz społeczeństwa.
Głównym długofalowym celem działań SZS jest zapewnienie we współpracy ze szkołą takiego wsparcia rozwijającej się młodzieży, by nie tylko zapewnić jej prawidłowy rozwój biologiczny, ale także wdrożyć do zdrowego stylu życia by miało to istotny wpływ na długość i jakość życia człowieka.
Dla nas głównym elementem tego programu jest oczywiście aktywność ruchowa, ale równie ważne jest przeciwdziałanie patologiom społecznym (agresja, podkultury, łamanie norm współżycia społecznego).

Cele te osiąga Szkolny Związek Sportowy poprzez:
Organizowanie powszechnie dostępnych form sportowania i udziału w zawodach. W imprezach i organizowanych zawodach w ciągu roku bierze udział około 1,5 mln. dzieci i młodzieży w wieku 10 -20 lat w tym między innymi:

A/ w systemie zorganizowanym:
– Igrzyska Dzieci wcześniej Igrzyska Młodzieży Szkolnej (10 – 12 lat)
– Igrzyska Młodzieży Szkolnej dawniej Gimnazjada do 2018 (13 – 14 lat )
– Licealiada (15 – 20 lat)
B/ w systemie „Sport Wszystkich Dzieci”
· turnieje i zawody regionalne, ogólnopolskie w różnych dyscyplinach sportu,
· festyny rodzinne,
· festyny integracyjne z udziałem osób niepełnosprawnych,
· konkursy,
· turniej gier i zabaw „Puchar 5 milionów”,
· akcja letniego wypoczynku,
· imprezy organizowane w okresie Tygodnia sportu szkolnego (czerwiec), oraz z okazji inauguracji Sportowego Roku Szkolnego (wrzesień),
· program „Animator sportu dzieci i młodzieży”,
· program „Animator sportu osób niepełnosprawnych”.
· Szkolenie „Młodzieżowych Organizatorów Sportu”
· Szkolenie „Młodzieżowych Sędziów Sportowych”
2. Rozwijanie systemu aktywności rówieśniczej (samorządne formy udziału dzieci i młodzieży w organizowaniu zajęć – wolontariat młodzieżowy).
3. Prowadzenie tzw. „Warsztatów promocji zdrowia” i „Wywiadówek” z rodzicami, nauczycielami i działaczami samorządowymi.
4. Prowadzenie takich programów jak „Promocja zdrowia środkami kultury fizycznej”.

Programy te realizujemy poprzez:
1. Organizacyjną sieć Szkolnego Związku Sportowego obejmującą wszystkie szczeble administracji (województwa, powiaty ,gminy) i szkoły wszystkich typów.
2. Wydawanie miesięcznika „LIDER” w nakładzie ok. 5 tys. egzemplarzy.
3. Współpraca z wieloma instytucjami i organizacjami zajmującymi się krzewieniem zdrowego stylu życia.

Imprezy i zawody organizowane przez Szkolny Związek Sportowy charakteryzują się :
– popularnością i masowością;
– dużym zasięgiem terytorialnym;
– dużym wydźwiękiem społecznym a co za tym idzie mają duży potencjał informacyjny i promocyjny dla wyeksponowania materiałów sponsora.

Charakterystyka imprez
Imprezy organizowane przez Szkolny Związek Sportowy w systemie zorganizowanym przeprowadzane są na następujących szczeblach rozgrywek:

Na szczeblu szkoły:
Podstawowym zadaniem na szczeblu szkoły jest realizacja Szkolnych Igrzysk Sportowych (SIS) jako system całorocznej działalności sportowej w szkole. Organizatorem wszystkich imprez sportowych w szkole jest Szkolny Klub Sportowy lub Uczniowski Klub Sportowy. Szkolne Igrzyska Sportowe powinny być systemem całorocznego sportowania młodzieży, która nie będzie uprawiać sportu wyczynowego na najwyższym poziomie.
Program Szkolnych Igrzysk Sportowych dostosowany jest do przeciętnie uzdolnionych uczniów.
W grach sportowych w kategorii dzieci zawody przeprowadza się w oparciu o program mini gier. Niezależnie od dyscyplin podstawowych, szkoła może realizować inne dyscypliny regionalne.
Dążymy do tego, aby Igrzyska Szkolne trwały cały rok szkolny i obejmowały swym zasięgiem całą młodzież szkolną.

Na szczeblu miasta, gminy i powiatu:
Zawody odbywają się według jednolitego kalendarza imprez sportowych o mistrzostwo miasta lub gminy oraz o prawo reprezentowania swego środowiska w zawodach wojewódzkich. W kalendarzu zawodów miejskich, gminnych i powiatowych znajdują się zawody w tych dyscyplinach, w których przeprowadzane są finały wojewódzkie z uwzględnieniem specjalizacji szkół i warunków do przeprowadzenia zawodów.

Na szczeblu województwa:
W programie znajdują się wszystkie dyscypliny podstawowe oraz te z pozostałych, które objęte są programem rozwoju sportu danego województwa.
Zawody finałowe przeprowadza się jako jedną dużą imprezę, albo w celu aktywizacji środowisk i pełnego wykorzystania obiektów sportowych znajdujących się w terenie, jako ciąg wielu imprez organizowanych w poszczególnych blokach. (wykaz dyscyplin w załączeniu)Celem przedstawionej przez Szkolny Związek Sportowy oferty dla poszczególnych typów szkół jest umożliwienie startu w zawodach objętych systemem współzawodnictwa sportowego w województwie, a dla najlepszych możliwość konfrontacji najlepszymi zespołami z innych województw.
Według przeprowadzanego w poszczególnych województwach współzawodnictwa szkół oraz nadsyłanych sprawozdań wynika , że w zawodach na szczeblu gminnym uczestniczy około 75% szkół.
Zawody wyższego szczebla są organizowane wg regulaminów i zasad prowadzonego współzawodnictwa w danym województwie.

W roku szkolnym planujemy przeprowadzić ok. 6000 imprez od szczebla ponadpowiatowego w zawodach dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Partnerzy

Skip to content