Szkolny Związek Sportowy

Twoja organizacja!

Statut

Ujednolicony tekst statutu przyjęty na 17. Krajowym Zjeździe Delegatów SZS w dniu 5 listopada 2021 r.

Statut Szkolnego Związku Sportowego

Rozdział 1
Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny

§ 1
1. Szkolny Związek Sportowy, w skrócie „SZS”, zwany dalej „Związkiem”, jest dobrowolnym, powszechnym i samorządnym związkiem sportowym, działającym dla zdrowia, aktywności ruchowej i sportu dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Szkolny Związek Sportowy:
1) rozwija kulturę fizyczną, a w szczególności wychowanie fizyczne i sport wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
2) jest rzecznikiem promocji zdrowia, higienicznego trybu życia i prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży szkolnej;
3) uczestniczy w realizacji zadań w dziedzinach: kultury fizycznej, edukacji, zdrowia, ekologii i ochrony środowiska;
4) może realizować zadania z innych dziedzin przyjętych od państwa, osób prawnych
i fizycznych, które są zgodne z celami statutowymi Związku;
5) działa w zakresie wyrównywania szans i warunków uczestniczenia wszystkich dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej, a w szczególności tych dzieci i młodzieży w tym osób niepełnosprawnych, które nie mają ze względu na warunki: naturalne, środowiskowe i socjalne szans rywalizacji w różnych formach współzawodnictwa sportowego;
6) działa na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy,
w szczególności nauczycieli i rodziców i dba o systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji w tym zakresie.

§ 2
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto stołeczne Warszawa.

§ 3
1. SZS jest związkiem stowarzyszeń i posiada osobowość prawną.
2. SZS jest organizacją o celach niezarobkowych.

§ 4
Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, w tym organizacji o zbliżonym profilu działania.

§ 5
1. Związek używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. Związek posiada flagę i sztandar zgodnie z zasadami ustalonymi przez Szkolny Związek Sportowy.
3. Wszystkie prawa do sztandaru, flagi, symbolu, emblematu, odznak honorowych, odznak sportowych i organizacyjnych oraz pieczęci – posiada wyłącznie Związek.


§ 6
1. Godłem Związku jest gryf koloru białego umieszczony na okrągłej czerwonej tarczy z żółtym otokiem. W dolnej części tarczy umieszczone są w czerwonym kolorze litery „SZS”.
2. Flagą Związku jest biały prostokąt o wymiarach 220 cm x 140 cm z trzema pasami czerwonym – żółtym – czerwonym biegnącymi podłużnie w dolnej części flagi. W górnej części flagi znajduje się godło Związku.

§ 7
Związek posiada sztandar. Sztandar Związku ma wymiary: 125 cm x 125 cm i następujący wzór: strona prawa /główna/ orzeł haftowany srebrny na czerwonym tle zwrócony do drzewca i napis „Nauka i Sport Ojczyźnie”, strona lewa: gryf SZS na tle barw SZS biało – czerwono – żółtym oraz napis: Szkolny Związek Sportowy.

§ 8
1. Związek jest organizacją o celach niezarobkowych, a wszelkie uzyskane w trakcie działalności dochody przeznaczane są na realizację zadań statutowych.
2. Związek opiera swoją działalność na aktywności społecznej. Do realizacji zadań statutowych Związek może zatrudniać pracowników.
3. Związek nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jego członków, członków organów, pracowników Związku, a także osób będących ich bliskimi,
2) przekazywać majątku na rzecz członków Związku, członków organów lub pracowników Związku oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich a w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
4. Nie stosuje się zakupu towarów lub usług na zasadach szczególnych – od podmiotów w których uczestniczą osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 1.
5. Do osób bliskich, o których mowa w ust. 3 pkt 1, zalicza się:
1) małżonka;
2) krewnego w linii prostej oraz krewnego w linii bocznej do II stopnia;
3) powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej do II stopnia;
4) osobę związaną tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. Związek może prowadzić działalność statutową poprzez swoje organy wykonawcze oraz swoich członków, którym może także powierzać wykonywanie zleconych zadań publicznych.

Rozdział 2
Cele i sposoby ich realizacji

§ 9
Celem Związku jest:
1) realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
2) uczestnictwo w procesie wychowania dzieci i młodzieży szkolnej na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i prawych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
3) inspirowanie różnych środowisk w państwie do tworzenia niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego biologicznego rozwoju dzieci i młodzieży szkolnej;
4) rozwijanie zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży szkolnej;
5) rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży zdrowym stylem życia.

§ 10
1. Związek realizuje swoje cele wymienione w § 9 przez:
1) krzewienie kultury zdrowotnej i fizycznej;
2) wdrażanie zdrowego trybu życia;
3) popularyzowanie kultury fizycznej poprzez działania w zakresie ekologii;
4) reprezentowanie spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej uczniów;
5) programowanie działalności sportowej w środowisku szkolnym;
6) stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego;
7) programowanie i organizowanie szkolenia młodzieżowych kadr wolontariuszy w zakresie zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu w tym: młodzieżowych organizatorów sportu, młodzieżowych sędziów sportowych i młodzieżowych instruktorów;
8) organizowanie i podejmowanie działań mających na celu zwiększenie zainteresowania osób dorosłych zdrowiem i rozwojem fizycznym dzieci i młodzieży;
9) organizowanie imprez i zawodów sportowych;
10) programowanie i organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla dzieci i młodzieży szkolnej;
11) działania na rzecz rozbudowy obiektów sportowych przyszkolnych i rozszerzania bazy;
12) inicjowanie badań naukowych nad rozwojem fizycznym dzieci i młodzieży;
13) współdziałanie w dziedzinie kultury zdrowotnej i fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej z administracją publiczną wszystkich szczebli oraz z innymi stowarzyszeniami i organizacjami;
14) integrowanie środowiska dorosłych do działania na rzecz promocji zdrowia, rozwoju fizycznego i sportu dzieci i młodzieży szkolnej;
15) doskonalenie umiejętności osób pracujących z dziećmi i młodzieżą poprzez organizowanie szkoleń, dostarczanie materiałów metodycznych, pomoc w kształceniu zawodowym, współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami w sprawie statusu zawodowego i społecznego wolontariuszy i funkcjonariuszy kultury fizycznej, w szczególności nauczycieli wychowania fizycznego.
2. Działalność wskazana w ust. 1 prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność pożytku publicznego.
3. Zakres i formy odpłatnej lub nieodpłatnej działalności pożytku publicznego mogą zostać ustalone, zmienione lub uzupełnione przez Zjazd Delegatów.
4. Związek może, dla wspomagania realizacji swych celów powoływać Radę Przyjaciół Sportu Szkolnego i odpowiednie komisje problemowe oraz ustanawiać specjalne nagrody
i wyróżnienia dla wybitnych wychowawców, trenerów i działaczy Związku.

Rozdział 3
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.

§ 11
Członkowie Związku dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) wspierających;
3) honorowych.

§ 12
1. Członkami zwyczajnymi Związku są mające osobowość prawną, Szkolne Związki Sportowe o zasięgu wojewódzkim i realizujące cele i zadania Związku.
2. Członkami zwyczajnymi mogą być inne organizacje posiadające osobowość prawną, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami Związku.

§ 13
Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające i wspomagające finansowo realizację celów i zadań Związku określonych Statutem.

§ 14
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Krajowy na podstawie deklaracji pisemnej.

§ 15
1. Osobom szczególnie zasłużonym w rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży może być nadana godność Członka Honorowego Związku.
2. Godność Członka Honorowego Związku nadaje Zjazd Delegatów.
3. Prezesowi Związku za wybitne wszechstronne osiągnięcia, może być nadany Tytuł Honorowego Prezesa Szkolnego Związku Sportowego.
4. Tytuł Honorowego Prezesa Związku nadaje Zjazd Delegatów.

§ 16
Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:
1) uczestniczenia poprzez swoich delegatów w Zjeździe Delegatów SZS;
2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku;
3) uzyskiwania od władz i organów Związku informacji o działalności i zamierzeniach Związku;
4) otrzymania od władz Związku pomocy i poparcia w zakresie swej statutowej działalności;
5) uczestniczenia w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych organizowanych przez Związek.

§ 17
Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 18
Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należą:
1) aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych;
2) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku;
3) uczestniczenie w realizacji zadań programowych Związku;
4) opłacanie składki członkowskiej zgodnie z uchwałami Zarządu Krajowego.

§ 19
1. Członkowie Honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych bez czynnego prawa wyborczego.
2. Członkowie Honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
3. Prezes Honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego bez czynnego prawa wyborczego.
4. Prezes Honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 20
1. Członkostwo w Związku ustaje wskutek:
1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Krajowego;
2) rozwiązania się stowarzyszenia będącego członkiem Związku;
3) wykluczenia ze Związku, na podstawie uchwały Zarządu Krajowego, za działalność sprzeczną z prawem, niniejszym Statutem, przepisami, wytycznymi lub decyzjami Związku, w tym za:
a) działania na szkodę Związku;
b) zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy – z datą uprawomocnienia się decyzji podjętej w tym przedmiocie
4) rozwiązania się Związku.
2. Od uchwały Zarządu Krajowego o odmowie przyjęcia w poczet członków lub wykluczeniu przysługuje stronie prawo odwołania się do Zjazdu Delegatów SZS w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem.

§ 21
Członkom zwyczajnym oraz działaczom i wolontariuszom Związku za wzorowe wykonanie zadań i obowiązków, aktywność na polu krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej oraz za osiągnięcia sportowe i wychowawcze mogą być przyznawane następujące wyróżnienia i nagrody:
a) pochwały ustne lub pisemne,
b) nagrody,
c) dyplomy i odznaki honorowe.

§ 22
1. W razie naruszenia przez organizacje będące członkami zwyczajnymi Szkolnego Związku Sportowego postanowień statutu lub uchwał władz Szkolnego Związku Sportowego, Zarządowi Krajowemu SZS przysługuje stosownie do okoliczności prawo:
1/ zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie,
2/ zawieszenia w prawach członkowskich na okres nie dłuższy niż 24 miesiące ,
3/ wykluczenia z rejestru członków, zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 3 statutu.
2. Od uchwały podjętej w przypadkach , o których mowa w ust. 1 członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 30 dni od jej otrzymania wraz z uzasadnieniem. – do Zjazdu Delegatów SZS.

Rozdział 4
Władze Związku.

§ 23
1. Władzami Związku są:
1) Zjazd Delegatów;
2) Zarząd Krajowy;
3) Prezydium Zarządu Krajowego;
4) Krajowa Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata, a wybór członków władz lub nowych władz w czasie trwania kadencji nie przerywa tej kadencji.
3. Członkowie Zarządu Krajowego mają możliwość otrzymania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Zasady i tryb zatrudniania oraz wysokość wynagrodzenia określa Zarząd Krajowy.
4. Jeżeli inne postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawionych do głosowania w I terminie lub bez względu na obecność liczby osób uprawnionych do głosowania w II terminie.

Zjazd Delegatów

§ 24
1. Najwyższą władzą Związku jest Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd Krajowy.
2. W Zjeździe Delegatów uczestniczą:
1) z biernym i czynnym prawem wyborczym delegaci wybrani przez członków zwyczajnych Związku;
2) z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz Związku, o ile nie są delegatami;
3) zaproszeni goście.
3. Delegaci na Zjazd ustanawiani są przez członków zwyczajnych w oparciu o ich statuty lub umowy (dotyczy spółek). W ten sam sposób ustanawiani są zastępcy delegatów członków zwyczajnych, którzy mogą reprezentować na Zjeździe członka w przypadku niemożliwości przybycia delegata. Delegat lub jego zastępca mogą reprezentować tylko członka zwyczajnego Związku.
4. Zmiana delegata jest możliwa i powinna być zgłoszona na piśmie do Zjazdu Delegatów przez podmiot, który jest reprezentowany przez tego delegata najpóźniej z dniem odbycia Zjazdu Delegatów.
5. Kadencja nowego delegata, w przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego delegata trwa do dnia zwołania nowego Zjazdu Delegatów.
6. Kadencja delegatów rozpoczyna się z dniem zwyczajnego Zjazdu Delegatów i trwa do dnia zwołania nowego zwyczajnego Zjazdu.

§ 25
1. Zjazd Delegatów może być zwyczajny i nadzwyczajny.
2. Zwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest co cztery lata przez Zarząd Krajowy.
3. Termin, miejsce i porządek obrad Zwyczajnego Zjazdu Delegatów powinien być podany do wiadomości delegatom nie później niż 14 dni przed datą Zjazdu.
4. Zawiadomień, o których mowa w ust. 3, dokonuje się pisemnie, faxem lub z wykorzystaniem poczty email oraz przez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej Związku. Termin zawiadomień, o których mowa w ust. 3, uważa się za zachowany, jeżeli komunikat na stronie internetowej Związku został zamieszczony przed jego upływem.

§ 26
1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Krajowy na podstawie:
1) uchwały poprzedniego Zjazdu Delegatów;
2) uchwały Zarządu Krajowego;
3) wniosku Krajowej Komisji Rewizyjnej;
4) wniosku uchwalonego przez co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostaje zwołany.
3. Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, powinien być podany do wiadomości delegatom nie później niż 14 dni przed datą Zjazdu. Przepis § 25 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów powinien się odbyć w ciągu 90 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Krajowy, Zjazd Delegatów lub od chwili złożenia odpowiedniego wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4.

§ 27
1. W Zwyczajnym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci posiadający czynne i bierne prawo wyborcze.
2. W Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci, uczestnicy poprzedniego Zwyczajnego Zjazdu Delegatów, a w przypadku wygaśnięcia mandatu (śmierć delegata, utrata praw publicznych) lub niemożności wzięcia udziału w Zjeździe z przyczyn niezależnych od delegata, na jego miejsce może być wybrany inny delegat przez Zarząd zainteresowanego członka zwyczajnego.
3. Delegaci wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
4. Kadencja delegatów trwa tak długo jak kadencja wybieralnych władz Związku.

§ 28
W Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:
1) Prezes Honorowy Związku,
2) Członkowie Honorowi,
3) Członkowie wspierający lub ich przedstawiciele
4) Osoby zaproszone przez Zarząd Krajowy.

§ 29
Do kompetencji Zjazdu Delegatów należą:
1) uchwalenie głównych kierunków działalności Związku;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej za okres kadencji;
3) udzielanie absolutorium Zarządowi Krajowemu na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej;
4) wybór członków Zarządu Krajowego i członków Krajowej Komisji Rewizyjnej;
5) nadawanie godności Honorowego Członka Szkolnego Związku Sportowego;
6) nadanie Tytułu Honorowego Prezesa Szkolnego Związku Sportowego;
7) uchwalanie zmian w statucie Związku;
8) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i o przeznaczeniu jego majątku;
9) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez delegatów, Zarząd Krajowy, Krajową Komisję Rewizyjną.

§ 30
Uchwały Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności: w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
Zarząd Krajowy

§ 31
1. Władzą Związku między Zjazdami jest Zarząd Krajowy.
2. Zarząd Krajowy składa się z 21 – 25 członków wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym według zasad ustalonych przez Zjazd Delegatów.
3. Liczbę członków Zarządu Krajowego na daną kadencją ustala każdorazowo Zjazd Delegatów.
4. Zarząd Krajowy wybiera ze swego składu 6-9 osobowe Prezydium: Prezesa, 2-3 Wiceprezesów i Sekretarza Generalnego oraz 3 – 4 członków.
5. Zarząd Krajowy i Prezydium wykonują swe zadania przy pomocy Biura Związku.
6. Biurem Związku kieruje Sekretarz Generalny (urzędujący członek Zarządu Krajowego) – dyrektor Biura SZS.
7. Członkostwo w Zarządzie Krajowym wygasa na skutek:
1) rezygnacji członka Zarządu Krajowego;
2) nieusprawiedliwionej nieobecności członka Zarządu Krajowego na trzech kolejnych zebraniach lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w podejmowaniu uchwał w drodze korespondencyjnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trzech kolejnych głosowaniach;
3) odwołania z powodu działalności sprzecznej z prawem, statutem, regulaminami lub uchwałami władz Związku;
4) śmierci członka.
8. Odwołania członka Zarządu Krajowego, z zastrzeżeniem ust. 9, dokonuje Zjazd Delegatów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych delegatów.
9. Prezesa Zarządu Krajowego może odwołać Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

§ 32
1. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie Krajowym, Zarząd Krajowy ma prawo dokooptować do swojego składu nowe osoby.
2. Liczba dokooptowanych członków Zarządu Krajowego danej kadencji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
3. W przypadku ustąpienia, utraty funkcji lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa w okresie kadencji Zarządu Krajowego wyboru nowego Prezesa dokonuje Zarząd Krajowy spośród członków Zarządu Krajowego.
4. Jeżeli liczba pochodzących z wyboru członków Zarządu Krajowego spadnie poniżej 2/3 jego składu lub nie można dokooptować członka, wówczas Zarząd Krajowy zwołuje Nadzwyczajny Zjazd celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających, który musi się odbyć w ciągu trzech miesięcy od zaistnienia tej okoliczności.
5. Zarząd Krajowy może odstąpić od zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, jeżeli w terminie sześciu miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, przewidziane jest przeprowadzenie Zjazdu Delegatów.
6. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zostanie wybrany nowy Zarząd Krajowy lub poszczególni członkowie Zarządu Krajowego, kadencja tego Zarządu lub kadencja wybranych członków Zarządu Krajowego trwa do najbliższego Zjazdu Delegatów.

§ 33
Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:
1) reprezentowanie Związku na zewnątrz w sposób określony w statucie i występowanie w jego imieniu;
2) wykonywanie uchwał Zjazdu Delegatów;
3) kierowanie całokształtem działalności Związku;
4) uchwalanie i realizowanie budżetu Zarządu Krajowego;
5) uchwalanie regulaminu Zarządu Krajowego;
6) powoływanie komisji, zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalanie regulaminów ich działalności;
7) składanie wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych do Krajowej Komisji Rewizyjnej;
8) przyjmowanie informacji o działalności Prezydium Zarządu Krajowego;
9) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Związku sporządzanych przez Biuro SZS;
10) tworzenie podmiotów zależnych, nabywanie udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego;
11) przyjmowanie i wykluczanie członków oraz zawieszanie w prawach członka Związku;
12) reprezentowanie Związku w sportowych organizacjach międzynarodowych;
13) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania i występowania z organizacji krajowych i międzynarodowych;
14) uchwalanie regulaminów regulujących funkcjonowanie Związku, które nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz;
15) przyznawanie odznaczeń, dyplomów i wyróżnień, występowanie o przyznanie odznaczeń do innych instytucji i organów;
16) uchwalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat;

§ 34
1. Zarząd Krajowy odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Zarządu Krajowego zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/2 członków Zarządu Krajowego.
3. Uchwały Zarządu Krajowego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
4. Uchwały Zarządu Krajowego mogą być również podejmowane:
1) w drodze korespondencyjnej (obiegowego zbierania głosów – listownie)
2) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:
a/ w drodze głosowania za pomocą poczty elektronicznej.
b/ w drodze wideo-konferencji w czasie rzeczywistym z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego § głosy zbierane są przez Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu.

§ 35
1. Prezydium wykonuje uprawnienia Zarządu Krajowego w zakresie:
1) reprezentowania SZS na zewnątrz;
2) planowania całokształtu bieżącej działalności Związku;
3) realizowania programu SZS i uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów;
4) przygotowania projektu rocznego sprawozdania finansowego;
5) przygotowywania materiałów i projektów uchwał na posiedzenia Zarządu Krajowego;
6) nadzoru nad przestrzeganiem statutu i uchwał SZS przez organizacje członkowskie i udzielania im pomocy w realizacji celów statutowych SZS;
7) przyznawania odznaczeń SZS.
2. O sposobie realizacji tych uprawnień, Prezydium przedkłada sprawozdanie Zarządowi Krajowemu na każdym jego posiedzeniu.
3. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
4. Posiedzenia Prezydium odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.
5. Uchwały Prezydium mogą być również podejmowane:
1) w drodze korespondencyjnej (obiegowego zbierania głosów – listownie)
2) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:
a/ w drodze głosowania za pomocą poczty elektronicznej.
b/ w drodze wideo-konferencji w czasie rzeczywistym z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 niniejszego § głosy zbierane są przez Prezesa
Zarządu lub innego członka Zarządu.

Krajowa Komisja Rewizyjna

§ 36
Krajowa Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Zjazd Delegatów do kontroli działalności Związku.

§ 37
1. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z 5 – 7 członków wybieranych przez Zjazd Delegatów w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji Zjazdu. Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Liczbę członków Krajowej Komisji Rewizyjnej ustala Zjazd Delegatów.
3. Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać udział w posiedzeniach władz Związku z głosem doradczym.

§ 38
1. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej Zarządu Krajowego ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych;
2) składanie na Zjeździe Delegatów sprawozdań ze swej działalności;
3) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu lub poszczególnym członkom Zarządu Krajowego;
4) żądanie od Zarządu Krajowego, Prezydium wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych;
5) współdziałanie z Komisjami Rewizyjnymi członków zwyczajnych;
6) występowanie z wnioskiem do Zarządu Krajowego o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów.
2. Szczegółowy tryb postępowania komisji określa regulamin uchwalony przez Krajową Komisję Rewizyjną.
3. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu Krajowego ani pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, z osobami zarządzającymi Związkiem;
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 39
1. W przypadku ustąpienia członków Krajowej Komisji Rewizyjnej może ona zastosować prawo kooptacji.
2. Przepisy § 32 ust. 1,2, 4-6 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 5

§ 40
1. W ramach Związku mogą funkcjonować:
1) w województwach – Szkolne Związki Sportowe o zasięgu wojewódzkim,
2) w powiatach – Powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
3) w gminach – Gminne Szkolne Związki Sportowe.
4) w gminach, powiatach i województwach członkami zwyczajnymi tych związków mogą być: Uczniowskie Kluby Sportowe, Szkolne Kluby Sportowe, Międzyszkolne Kluby Sportowe i inne.
2. W ramach Związku mogą funkcjonować jednostki regulaminowe: Powiatowe Szkolne Związki Sportowe, Gminne Szkolne Związki Sportowe, Szkolne Kluby Sportowe i inne.

Rozdział 6

Biuro Związku

§ 41
1. Organem wykonawczym Zarządu Krajowego jest Biuro SZS, do którego obowiązków należy: prowadzenie bieżącej działalności Związku, realizacja projektów, sporządzanie rocznych budżetów, sprawozdań finansowych i merytorycznych. Pozostałe obowiązki Biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd Krajowy.
2. Biurem kieruje Sekretarz Generalny, który jako dyrektor Biura SZS dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jako osoba wyznaczona w rozumieniu art. 31 § 1 kodeksu pracy oraz ma uprawnienia kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Rozdział 7

Majątek i fundusze Związku.

§ 42
1. Na majątek Związku składają się:
1) ruchomości,
2) nieruchomości,
3) fundusze.
2. Na fundusze Związku składają się:
1) składki członkowskie,
2) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego (w tym: z organizacji zawodów, obozów i imprez rekreacyjno-sportowych),
3) darowizny, dotacje, subwencje, pomoc finansowa od samorządów,
4) indywidualne wpłaty pochodzące z odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych,
5) dochody z działalności gospodarczej Związku prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6) odsetki, dochody z kapitału.

§ 43
1. Dla umów i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane są podpisy dwóch osób spośród: Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego względnie innych upoważnionych przez Zarząd Krajowy członków Zarządu Krajowego.
2. Do ważności umów, oświadczeń woli, pism i innych zobowiązań do kwoty 10 000 zł wystarczający jest podpis Sekretarza Generalnego.
3. Do reprezentowania Związku na zewnątrz w innych sprawach upoważniony jest Prezes Związku, Wiceprezesi, Sekretarz Generalny lub inny upoważniony uchwałą Zarządu członek Zarządu Krajowego.

§ 44
1. Do aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała Zarządu Krajowego,
2. W umowach między Związkiem a członkiem Zarządu Krajowego, Związek reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu.

§ 45
1. Związek może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
1) wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
2) wydawanie gazet ( PKD 58.13.Z);
3) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
4) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
5) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
6) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);
7) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
8) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
2. Dochód z działalności gospodarczej Związku jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 9 Statutu.
3. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej ze Statutu.
4. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej, jej rodzaju oraz formie, podejmuje Zarząd Krajowy.

Rozdział 8

Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku.

§ 46
Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały, przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów delegatów Zjazdu Delegatów przy obecności w I terminie co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania i w II terminie bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

§ 47
1. Rozwiązanie się Związku następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów delegatów Zjazdu Delegatów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała powinna określić tryb likwidacji, wyznaczyć likwidatora Związku oraz przeznaczenie jego majątku.
3. Likwidatora Związku wyznacza się spośród członków ustępującego Zarządu Krajowego, a majątek trwały i nietrwały zostanie przekazany na działalność związaną ze sportem szkolnym organizacjom, które prowadzą działalność na rzecz sportu szkolnego.

§ 48
Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Zarządowi Krajowemu lub Prezydium Zarządu Krajowego.

 

Sekretarz Generalny
Szkolnego Związku Sportowego
Dariusz Abramuk
Prezes
Szkolnego Związku Sportowego
Kazimierz Gwiazdowski

Partnerzy

Skip to content