Szkolny Związek Sportowy

Twoja organizacja!

Polityka prywatności

Szkolny Związek Sportowy 2018

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Szkolny Związek Sportowy ul. Ciołkosza 1/29, 03-134 Warszawa (zwany dalej „Administratorem” lub „SZS”).
 2. Przekazanie danych osobowych przez uczestnika/zawodnika/nauczyciela/opiekuna Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w projektach realizowanych przez administratora.
  Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Warunkiem uczestnictwa w projektach realizowanych przez administratora jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/zawodnika/nauczyciela/opiekuna, w tym do ich udostępnienia przez „SZS” , w celu zamieszczania wyników zawodów zestawień z projektów oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez „SZS” . Ponadto, warunkiem uczestnictwa w projektach realizowanych przez Administratora jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych uczestnika/zawodnika/nauczyciela/opiekuna, do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika/zawodnika/nauczyciela /opiekuna, utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom, które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i realizacja zadań w ramach realizacji projektów, lub na rzecz których realizowane jest zadanie wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tych projektów.
 5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez uczestnika/zawodnika/nauczyciela /opiekuna zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia uczestnikom/zawodnikom/nauczycielom/opiekunom, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Administrator przetwarza dane osobowe uczestnika/zawodnika/nauczyciela/opiekuna, w celach wysyłania  uczestnikom/nauczycielom/opiekunom, za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o aktualnym przebiegu realizacji projektu, rozliczeń w tym PIT-ów, promocji projektów realizowanych przez Administratora, realizacji innych projektów oraz organizacji imprez przez Organizatora jedynie za zgodą nauczyciela/ prawnego opiekuna/ uczestnika projektów (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zgłaszania oraz podpisywanie stosownych oświadczeń i zgód na udział w projektach).
 7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem rozliczeń tj. numery oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

Marzec 2018 r.

prezes SZS Grzegorz Janik

Partnerzy

Skip to content